Canaletta

180 tekstów – auto­rem jest Ca­nalet­ta.

Każda chwi­la jest war­ta od­ro­binę szczęścia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 maja 2018, 14:29

Zaw­sze, kiedy dochodziło do te­go, że mu­siałam podjąć jakąś de­cyzję, to ow­szem, słyszałam mul­tum zdań różnych ludzi, ale de­cyzję po­dej­mo­wałam ja, więc kiero­wałam się swoim zda­niem i tym, co czuję ja. Jeśli [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 października 2016, 12:41

Walcz. Nie poddawaj się.

Pa­miętasz za­pach i smak zielo­nej her­ba­ty? Pa­miętasz sok po­marańczo­wy, który tak uwiel­białaś? Czy pa­miętasz te piosen­ki, które po­budzały Cię do życia? I ten uśmiech, który to­warzyszył Ci po­nad wszystko…
Ludzie się zmieniają. To
 [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 17 listopada 2015, 13:17

Oddanie w zaświaty

Sie­działa przy sto­le kuchen­nym, jedząc ko­lację. Nic spec­jalne­go, zwykła ja­jeczni­ca z po­mido­rem i ce­bulą, do te­go ka­wałek chle­ba pos­ma­rowa­ny masłem i ciepła her­ba­ta z cyt­ryną. Sie­działa w ciem­ności, sta­rając się de­lek­to­wać smakiem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 8 listopada 2015, 15:58

Siła przyjaźni

Czte­ry ściany niejed­nokrot­nie były jej azy­lem lub więzieniem. Skry­wała się w kącie włas­nych myśli, nie odzy­wając się i nie reagując na ja­kiekol­wiek su­ges­tie. Żyła, ale tak jak­by była mar­twa. Od­dychała, ale jej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 7 listopada 2015, 14:08

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • 3 listopada 2015, 18:16

Spot­ka­nia z nią są niczym zaczer­pnięcie po­wiet­rza po długim bezdechu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 listopada 2015, 14:48

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 29 września 2015, 22:47

Słów "Kocham cię" nie tak łat­wo się wyp­rzeć, nie tak łat­wo za­pom­nieć i po­wie­dzieć też trudno. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 sierpnia 2015, 14:25

Jak po­winien wyglądać związek idealny?
Czy to ko­bieta z mężczyzną, którzy tworzą jed­ność i są dla siebie prze­mili, nieważne w ja­kiej sy­tuac­ji? Czy to oni, kryjący swo­je praw­dzi­we zda­nie, dla dob­ra dru­giego, byle [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 12 lipca 2015, 12:02

Canaletta

„Na zewnątrz jest z kości słoniowej, jedwabiu i lodu. Nikt jej nie odmawia.” http://szaaluniemaa.blogspot.com/ Zabrania się kopiowania, zabierania i udostępniania tekstów jako swoich własnych.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canaletta

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 listopada 2018, 13:23Canaletta sko­men­to­wał tek­st Słowiański Be­duin

28 maja 2018, 14:29Canaletta do­dał no­wy tek­st Każda chwi­la jest war­ta [...]

3 października 2016, 18:47Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zawsze, kiedy dochodziło do [...]

3 października 2016, 17:51Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zawsze, kiedy dochodziło do [...]

3 października 2016, 17:32wdech sko­men­to­wał tek­st Zawsze, kiedy dochodziło do [...]

3 października 2016, 14:38Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zawsze, kiedy dochodziło do [...]

3 października 2016, 14:23Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zawsze, kiedy dochodziło do [...]

3 października 2016, 14:21Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zawsze, kiedy dochodziło do [...]

3 października 2016, 14:19Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zawsze, kiedy dochodziło do [...]

3 października 2016, 14:13Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zawsze, kiedy dochodziło do [...]